VIAG Bijlage 5 Verdeling activiteiten over de begrippen, versie 15042018